Aktualności

Grupa Makarony Polskie po III kwartale 2021 roku wygenerowała zysk netto w wysokości 5,4 mln zł

 

Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Makarony Polskie zanotowała przychody skonsolidowane na poziomie 120,8 mln zł w porównaniu do 139,9 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł blisko 7 mln zł (wobec 7,8 mln zł przed rokiem), zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 5,4 mln zł w stosunku do 5,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 13 mln zł (13,5 mln zł – 30.09.20 r.) zysk na jedną akcję – 0,58 zł (0,56 zł), wartość księgowa jednej akacji 9,49 zł (9,21 zł).  

Raport kwartalny QSr 3/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.

Rok 2021 jest okresem dużej destabilizacji rynku. Po „pikach sprzedażowych” obserwowanych w 2020 roku, wywoływanych kolejnymi falami epidemii Covid-19. Cechuje go stabilizacją, a czasami wręcz spadek popytu ze strony klientów. Niepokój producentów budzą stale rosnące ceny surowców i materiałów, prądu, gazu, paliwa, które mają negatywny wpływ na poziom kosztów wytworzenia i generowane marże.

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Grupa Makarony Polskie jest w trakcie realizacji dużych projektów proekologicznych mających na celu m.in. zminimalizowanie oddziaływania środowiskowego zakładów produkcyjnych. We wszystkich zakładach Grupy, do końca 2023 roku, planowane jest przeprowadzenie inwestycji w fotowoltaikę. Inwestycje w zieloną energię pozwolą zmniejszyć ślad węglowy oraz ograniczyć kosztochłonność produkcji wynikającą ze wzrostów cen prądu.

Spółka Makarony Polskie SA uruchomiła Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym zespół specjalistów pracuje nad innowacyjnymi technologiami wytwarzania nowych produktów – żywności funkcjonalnej, prozdrowotnej, niskoprzetworzonej. Wynika to z oczekiwania klientów, którzy szukają na sklepowych półkach dobrych jakościowo, zdrowych, naturalnych produktów. Systematycznie rozwijane są produkty prozdrowotne, „Fit”, produkty o obniżonej zawartości glutenu, produkty na bazie bądź z dodatkiem mąk warzywnych.

Również spółka Stoczek Natura Sp. z o.o. prowadzi systematyczne prace B&R i przy wsparciu ekspertów zewnętrznych oraz technologów stara się systematycznie wdrażać do swojej oferty produkty odpowiadające na pojawiające się trendy rynkowe. Opracowała i wdrożyła do oferty dania gotowe na tackach SoFood, które spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony rynku

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju kontynuowane są prace nad wprowadzeniem do oferty opakowań z mniejszą zawartością folii i plastiku. Podejmowane są również działania mające na celu zastąpienie jaj klatkowych używanych do produkcji makaronów jajami z chowu alternatywnego (ściółka, wolny wybieg), co wynika z troski o dobrostan kur.

Rosnące ceny surowców

Na koniec III kwartału 2021 roku ceny zakupu mąk z pszenic miękkich były o ok. 40% wyższe niż na początku roku 2021. Rekordowe ceny notowane są również na rynku mąki z pszenicy durum, która jest niemal w całości importowana na rynek Polski.

W pierwszym kwartale 2021 roku ceny jaj i masy jajowej były na wysokim, ale stabilnym poziomie 4,2-5,0 tys. zł za jedną tonę masy jajowej (vs. 3,7-4,6 tys. zł w IV kw. 2020 roku). Drugi kwartał 2021 roku przyniósł systematyczny wzrost cen masy jajowej do poziomu 4,8- 6,0 tys. zł za jedną tonę masy jajowej. Wzrosty cen były wynikiem dużej epidemii ptasiej grypy, znacznego zmniejszenia nasadzeń młodych kur przez hodowców, a także wzrostu kosztów związanych z procesem hodowli, takich jak płace, energia elektryczna, czy paliwo.

W 2021 roku wzrost cen obserwowany jest w zakresie każdego rodzaju opakowań wykorzystywanych przez spółkę tj. m.in. folia, karton.

Spółka podjęła i prowadzi działania mające na celu dostosowanie cen sprzedaży produktów do wzrostu kosztów ich produkcji.

Rośnie eksport

W okresie I-III kw. 2021 r. wartość sprzedaży wyniosła 109,1 mln zł na rynku krajowym i 11,7 mln zł w eksporcie. Grupa systematycznie zwiększa swój udział w eksporcie. W 2018 r. udział eksportu w przychodach stanowił 6 proc., w 2019 r. – 8 proc., w 2020 r. - 9 proc., a w 2021 r. jest to już ok. 11 proc.

Eksport makaronu rozwija się bardzo dobrze zwłaszcza na rynku ukraińskim. Sprzedażą dań gotowych na tackach, oferowanych pod marką SoFood oraz pod markami własnymi, zainteresowane są zwłaszcza sieci handlowe w krajach zachodnich, choć sprzedaż rozwija się także w kierunku wschodnim.

Finalizacja procesu akwizycyjnego

Spółka Makarony Polskie SA zawsze stawiała na wzrost organiczny. Obecnie prowadzone są działania mające na celu przejęcie konkurencyjnego producenta makaronu, który jest w piątce największych producentów makaronów jajecznych w kraju. Finalizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału produkcyjnego spółki Makarony Polskie SA oraz pozwoli efektywnej wykorzystać ten potencjał.

Dzięki akwizycji Spółka wysunie się na pozycję lidera w obszarze walcowanych makaronów jajecznych (wykorzystywanych chętnie w Polsce i Europie Środkowej np. do zup), umocni także swoją pozycję wicelidera wśród polskich producentów makaronów. Akwizycja, w opinii Spółki, pozwoli zwiększyć przychody oraz poprawić poziom marżowości sprzedaży, a w konsekwencji pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie Grupy w dłuższej perspektywie czasu.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl