Raporty bieżące

2020
kwiecień

Raport bieżący nr 09/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku

Utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowej aktywu w postaci marki „Tenczynek”
2020
kwiecień

Raport bieżący nr 08/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy
2020
marzec

Raport bieżący nr 07/2020 z dnia 18 marca 2020 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl