Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Rodzaje gromadzonych informacji

 

Spółka Makarony Polskie SA chroni dane swoich Użytkowników, dlatego też dane zbierane i przetwarzane na jej potrzeby są bezpieczne. Spółka Makarony Polskie SA nie udostępnia osobom niepowołanym/osobom trzecim danych zebranych za pomocą swojej strony internetowej za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na jej rzecz na podstawie odrębnych umów.

Do danych osobowych, jakie świadomie przekazują Państwo poprzez formularze kontaktowe na naszej stronie www.makaronypolskie.pl zaliczyć można dane takie jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail.  

Dodatkowo, w celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania treści do indywidualnych potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników wykorzystujemy ciasteczka (tzw. Cookies), które podczas Państwa pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Wśród danych zawartych w tych plikach znaleźć można adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony. Wszystkie te dane zbierane są automatycznie przez system.

Komunikacja między Państwa komputerem, a systemem może być zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

 

Adres IP

Adres IP, czyli numer interfejsu sieciowego gromadzony jest w logach systemowych serwera. Dane o adresie IP nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie fizycznego urządzenia, a co za tym idzie użytkownika, gdyż w niektórych przypadkach adres ten może się dowolnie zmieniać lub użytkowane urządzenie może być wykorzystywane przez wielu użytkowników, to również utrudnia jednoznaczną identyfikację.
 

Plik Cookies

Plik Cookies, czyli tzw. ciasteczko jest plikiem tekstowym zawierającym niewielką ilość informacji. Zapisywany jest przez przeglądarkę internetową na Państwa komputerze po otwarciu określonej strony.

Użytkowniku, w każdej chwili możesz odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze plików Cookies poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików.

 

Przeznaczenie gromadzonych informacji

Podane dobrowolnie przez Państwa poprzez nasz portal dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania.

W serwisie publikujemy formularze kontaktowe pobierające dane osobowe niezbędne do obsługi Państwa pytań, uwag i zgłoszeń. W formularzach tych prosimy tylko o dane, które służą nam do świadczenia żądanej usługi. Gromadzone w formularzach dane osobowe przetwarzamy w czasie koniecznym do świadczenia danej usługi.

Wszelkiego rodzaju konkursy i promocje realizowane na portalu www.makaronypolskie.pl wymagają od użytkowników udzielenia odrębnej zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych realizowanych przez spółkę Makarony Polskie SA. Każdy Użytkownik naszej strony ma prawo odmówić wyrażenia zgody na przekazanie informacji dotyczących danych osobowych.
 

Przysługujące prawa

Zgodnie z przepisami RODO posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Kontakt

Celem skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych: zespol.rodo@makarony.pl.

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Niniejszym zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Spółka Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) informuje o zasadach przetwarzania w Spółce Państwa danych osobowych:

 

 Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest grupa przedsiębiorstw należących do Grupy Makarony Polskie, to znaczy wszystkie podmioty z grupy kapitałowej Makarony Polskie, w skład której wchodzą Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie, (35-082 Rzeszów), ul. Podkarpacka 15A jako główna jednostka organizacyjna oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne (lista spółek dostępna na www.makarony.pl), zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów.

 

Jakie są cele (przesłanki) przetwarzania przez Spółkę moich danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą – w zależności od konkretnej sytuacji – w celach: reklamowych, statystycznych, marketingu bezpośredniego, promocji, informacji o prowadzonej przez Spółkę działalności, w celu wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia na Pani / Pana żądanie działań, które mogą okazać się konieczne do zawarcia z nami jakiejkolwiek umowy, wreszcie także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – wskazanych w dalszej części niniejszej informacji.

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez naszą Spółkę, zachodzi przynajmniej jedna z powyższych przesłanek. Spółka nie przetwarza danych osobowych, jeżeli nie jest w stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla realizacji któregokolwiek z powyższych celów.

 

Skąd Spółka posiada moje dane osobowe?

Dane osobowe pozyskaliśmy zapewne bezpośrednio od Pani / Pana – takie jest zasadnicze źródło pochodzenia danych, którymi dysponuje Spółka. Najczęściej więc poprzez bezpośredni kontakt Pani / Pana ze Spółką bez względu na to, kto kontakt ten zainicjował.

Może się jednak zdarzyć, że nie przekazywała/-ł nam Pani / Pan swoich danych osobowych – w takim przypadku Pani / Pana dane osobowe pochodzą najczęściej od Pani / Pana osób najbliższych lub bezpośrednich współpracowników, którzy kontaktując się z nami z jakichś powodów uznali, że powinniśmy dysponować także Pani / Pana danymi osobowymi. Najczęściej chodzi o sytuacje, gdy Spółka swoje działania ma adresować nie tylko bezpośrednio wobec osoby, która zwróciła się do Spółki, ale na prośbę tych osób – również wobec zainteresowanych osób trzecich, które nie występują bezpośrednio do Spółki lub nie inicjują w tym zakresie jakiegokolwiek kontaktu ze Spółką (chodzi tu np. o osoby wskazane „do wiadomości” w liście adresowej w zapytaniach mailowych kierowanych do Spółki).

W chwili, gdy znaleźliśmy się w posiadaniu Pani / Pana danych w sposób opisany powyżej, możemy podejmować wobec Pani / Pana dozwolone działania dla realizacji celów, które zostały opisane w pkt 2 powyżej.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez Spółkę moich danych osobowych? Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych, a w przypadku Spółki mamy do czynienia, zasadniczo, z trzema podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych:

  • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych – ta przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych występuje w zasadzie wyłącznie wtedy, gdy chcemy dostarczać Pani / Panu informacji marketingowych, handlowych pochodzących od Spółki lub jej zaufanych partnerów;
  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – ta przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych przez Spółkę będzie występowała stosunkowo często – w sytuacji, gdy zawrzemy z Państwem umowę dotyczącą nabycia produktu lub produktów Spółki lub będziemy podejmowali na Państwa żądanie czynności przygotowawcze do zawarcia takiej umowy;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych –dotyczy ona przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby.

 

Czym przejawia się prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych?

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing produktów własnych Spółki  oraz potrzeba realizacji zasadniczego przedmiotu działalności Spółki.  

 

Komu zgodnie z prawem Spółka może udostępnić moje dane osobowe?

Pani / Pana dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane: (1) bezpośrednim doradcom marketingowym, prawnym i księgowym Spółki – na cele związane z przygotowaniem warunków oferty lub projektów umów w sprawie nabycia produktu lub produktów Spółki oraz dla ich oceny prawno-formalnej; (2) firmom audytorskim – na cele związane z badaniem sprawozdań rocznych z działalności Spółki; (3) firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Spółki; (4) wybranym instytucjom państwowym i organizacjom branżowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem; (5) wspólnikom Spółki – na cele związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych lub informacyjnych Spółki względem jej wspólników oraz w celu zapewnienia wykonywania przez wspólników uprawnień wynikających z posiadania praw udziałowych w Spółce; (6) Pani / Pana bezpośrednim doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, pośredniczącym w nabyciu lokalu, etc.) – na Pani / Pana wyraźne życzenie.

Powyższy katalog i wyliczenie ma charakter przykładowy i w konkretnej sytuacji Pani / Pana dane będą przekazywane wyłącznie wybranym odbiorcom oraz zgodnie z uzasadnioną potrzebą.

 

Czy Spółka będzie przekazywać moje dane osobowe do państwa trzeciego (tj. spoza EOG) lub organizacji międzynarodowej?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody, przy czym możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której Pani/Pan korzysta w kontaktach ze Spółką, korzysta z serwerów pocztowych zlokalizowanych fizycznie poza EOG (np. gmail, yahoo, hotmail).

 

Przez jaki okres będą przechowywane w Spółce moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani / Pana strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).

 

Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę?

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych w Spółce odbywa się na tej podstawie – bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) RODO,

- prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

- prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),

- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

- prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,

- w przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy muszę podać Spółce swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zrealizowania przez Spółkę celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości wykonania przez Spółkę czynności, o których mowa w pkt 2 powyżej.

 

Czy Spółka będzie w sposób zautomatyzowany podejmowała wobec mnie decyzje lub prowadziła automatyczne profilowanie (np. z wykorzystaniem algorytmów)?

Spółka nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Pani / Pana danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

Czy w Spółce obowiązują szczególne procedury ochrony moich danych osobowych?

W Spółce przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. W tym celu wdrożyliśmy w naszej działalności Procedury Ochrony Danych Osobowych zgodną z wymogami RODO, której przestrzeganie zapewnia ochronę powierzonych nam danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Postępowanie zgodnie z wprowadzonymi Procedurami Ochrony Danych Osobowych jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów.

 

Zespół ds. ochrony danych osobowych

Makarony Polskie SA

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl