Aktualności

Grupa Makarony Polskie podsumowuje trzeci kwartał 2023 r.

 

W okresie od 01.01. do 30.09. 2023 roku Grupa zanotowała 16,4% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku. 
Wartość przychodów Grupy w III kwartale 2023 roku wyniosła 84,7 mln zł i była wyższa o 4,4% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku.

Wynik ten jest efektem:

  • synergii w procesach produkcyjnych i zespołach sprzedaży po akwizycji firmy SAS Sp. z o.o.,
  • wyższą sprzedażą do klientów instytucjonalnych,
  • wyższą sprzedażą ilościową produktów z segmentu dań gotowych,
  • optymalizacją portfolio produktowego dań gotowych celem koncentracji sprzedaży na produktach o większym potencjale rynkowym oraz poprawie rentowności tego segmentu,
  • podwyżek cen oferowanych produktów wymuszonych przez wysoki wzrost poziomów inflacji producenckiej wynikających z sytuacji geopolitycznej.

 

Spółka kontynuowała proces ograniczania ponoszonych kosztów finansowych poprzez efektywniejsze zarzadzanie płynnością Grupy wobec relatywnie wysokiej inflacji i utrzymujących się w 3 kwartale wysokich stóp procentowych.
Spółka widzi utrzymywanie się wysokiej presji podaży producentów co wpływa na agresywną politykę cenową, która nie zawsze jest skorelowana z poziomem kosztów i dynamicznie zmieniającego się środowiska rynkowego oraz presję na obniżki cen sieci handlowych. Obserwujemy zagrożenia związane ze stagnacją na rynku, która skłania sklepy i sieci handlowe do podejmowania agresywnych działań w celu pobudzenia konsumpcji i pozyskania klientów poprzez promocje, obniżki cen półkowych, często wbrew poziomowi inflacji producenckiej. 
Czynniki te mogą wpłynąć na rentowność i przychody Grupy w dalszej perspektywie. 
Sytuacja na rynku zbóż istotnie wpływa na przychody Grupy i jest stale monitorowana. Widzimy pewną stabilizacje cenową na rynku, ale zauważamy także wzrastającą presję cenową w szczególności na zboże o dobrych parametrach, którego po ostatnich zbiorach jest mniej niż oczekiwano. 
Grupa Makarony Polskie jako silny gracz rynkowy jest w stanie zarządzać ryzykami biznesowymi i zakłada dalszy pozytywny rozwój Grupy w kolejnych okresach.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl