Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 22/POIR/CBR/2020 z dnia 06.08.2020 r. związanego z dostawą, montażem i uruchomieniem wagi laboratoryjnej i wagi precyzyjnej w związku z realizacją projektu pt. :„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” nr. POIR.02.01.00-00-0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dla części zamówienia:

 

A/ waga laboratoryjna

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE

Witold Lewandowski

ul. Toruńska 5, 26-600 Radom

NIP: 796-000-03-27

 

 

B/ waga precyzyjna

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE

Witold Lewandowski

ul. Toruńska 5, 26-600 Radom

NIP: 796-000-03-27

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta dla każdej części zamówienia spełniła wymagania Zamawiającego zawarte w treści zapytania, zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym.

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl