Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 24/POIR/CBR/2020 z dnia 27.08.2020 r. związanego z dostawą, montażem i uruchomieniem przesiewacza (odsiewacza) laboratoryjnego w związku z realizacją projektu pt. :„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” nr. POIR.02.01.00-00-0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o., ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz, NIP: 5541796036.

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełniła wymagania Zamawiającego zawarte w treści zapytania, zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym.

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl