Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż w ramach Zapytania Ofertowego nr 29/POIR/CBR/2020 z dnia 25.09.2020 r. związanego z dostawą, nadzorem nad montażem i uruchomieniem linii laboratoryjnej do produkcji makaronu laminowanego w związku z realizacją projektu pt.: "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA" nr. POIR.02.01.00-00-0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2.Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiebiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiebiorstw, jako najkorzystniejsza wybrano ofertę złożoną przez firmę: Agencja Handlowa Usługowa Interpast Michał Wanke ul.Strzegomska 8, 04-840 Warszawa, NIP:5210321345.

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w treści zapytania, zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym.

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl