Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy,iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 30/POIR/CBR/2020 z dnia 15.10.2020 r. związanego z dostawą, montażem i uruchomieniem miernika aktywności wody w związku z realizacją projektu pt.: "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA" nr.POIR.02.01.00-00-0121/16/0, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2.Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjalu przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę zlożoną przez firmę: B&L International Sp. z o.o. ul.Racławicka 46/131, 02-601 Warszawa, NIP:521-04-21-319

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełniła wymagania Zamawiającego zawarte w treści zapytania, zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym.

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl