Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Informujemy, iż Zamawiający Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/POIR/CBR/2018 z dnia 20.07.2018 r. związanego z dostawą, montażem i uruchomieniem systemu składowania i dozowania surowców i dodatków suchych na potrzeby linii półprzemysłowej, w związku z realizacją projektu pt. :„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” nr. POIR.02.01.00-00-0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw złożonej przez firmę ITALMARCO Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Jagielnia 6, (32-050 Skawina), NIP: 676-001-69-55

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl