Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/POIR/CBR/2019 z dnia 09.12.2019 r. związanego z wykonaniem ciepła technologicznego, próżni, ciepłej i zimnej wody technologicznej, wody chłodniczej, wentylacji technologicznej, sprężonego powietrza, kanalizacji sanitarnej do linii półprzemysłowej do prób technologicznych, w związku z realizacją projektu pt. :„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” nr. POIR.02.01.00-00-0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Instalacji Sanitarnych Jak Wilk
35-617 Rzeszów, ul. Władysława IV 9, NIP 813-000-00-95

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełniła wymagania Zamawiającego zawarte w treści zapytania, zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym.

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl