Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania nr 04/POIR/CBR/2018

 

Informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/POIR/CBR/2018 z dnia 03.12.2018 r. związanego z dostawą, montażem i uruchomieniem podsuszacza (trabatto) i suszarni laboratoryjnej, w związku z realizacją projektu pt. :„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” nr. POIR.02.01.00-00-0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dla części zamówienia:

 

A/ poduszacz (trabatto)

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

INTERPAST

AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA

04-840 Warszawa,

ul. Strzegomska 8

NIP 521-032-13-45

 

B/ suszarnia laboratoryjna

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

INTERPAST

AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA

04-840 Warszawa,

ul. Strzegomska 8

NIP 521-032-13-45

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta dla każdej części zamówienia spełniła wymagania Zamawiającego zawarte w treści zapytania, zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym.

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl