Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania nr 05/POIR/CBR/2018

 

Informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 05/POIR/CBR/2018 z dnia 11.12.2018 r. związanego z  dostawą, montażem i uruchomieniem systemu dozowania dodatków płynnych na potrzeby linii półprzemysłowej, w związku z realizacją projektu pt. :„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” nr. POIR.02.01.00-00-0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: WELDING STAR Wojciech Staroń 39-200 Dębica ul. Mościckiego 25A NIP: 818-123-87-25.

 

Uzasadnienie:

 

Wybrana oferta spełniła wymagania Zamawiającego zawarte w treści zapytania, zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym.

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl