Aktualności

Inkorporacja spółki SAS Sp. z o.o. do spółki Makarony Polskie SA

 

Informujemy, że na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA z dnia 12 kwietnia 2023 roku oraz uchwały numer 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SAS Sp. z o.o. z dnia 12 kwietnia 2023 roku, akcjonariusze i wspólnicy Spółek wyrazili zgodę na dokonanie połączenia spółki Makarony Polskie SA, jako spółki przejmującej, ze spółką SAS Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – połączenie przez przejęcie.


Połączenie spółek Makarony Polskie SA i SAS Sp. z o.o. stało się skuteczne z dniem jego rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tj. z dniem 26 czerwca 2023 roku.


Wraz z dokonaniem wpisu połączenia przez sąd, spółka Makarony Polskie SA przejęła cały majątek spółki SAS Sp. z o.o. oraz wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki tejże spółki, na zasadzie sukcesji uniwersalnej. W efekcie powyższego, stroną wszelkich umów zawartych przez spółkę SAS Sp. z o.o. stała się z mocy prawa spółka Makarony Polskie SA z siedziba w Rzeszowie:
 

Makarony Polskie SA
ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów,
NIP: 8133278856, REGON: 691674708, BDO: 000020933
KRS: 0000212001


Dokonane połączenie przez przejęcie nie wpływa w jakikolwiek negatywny sposób na treść praw i obowiązków stron umów zawartych uprzednio ze spółką SAS Sp. z o.o. W zaistniałym stanie prawnym zmienia się jedynie podmiotowość jednej ze stron umowy, tj. w miejsce spółki SAS Sp. z o.o. wstąpiła spółka Makarony Polskie SA. Zmiana ta nie ma żadnego wpływu na dotychczasową treść umowy, a wszelkie ustalenia objęte tą umową pozostają bez zmian.

W związku z połączeniem Spółek zmianie ulega adres do korespondencji. Od dnia 26 czerwca 2023 roku wszelka korespondencja uprzednio kierowana do spółki SAS Sp. z o.o. „pocztą tradycyjną” powinna być wysyłana na następujący adres:


Makarony Polskie SA
ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów


Zmianie ulega również adres do wysyłki faktur drogą elektroniczną. Podmioty zainteresowane przekazywaniem spółce Makarony Polskie SA faktur drogą elektroniczną powinny wypełnić załączone Oświadczenie, podpisać je przez osoby upoważnione oraz przekazać zwrotnie do Spółki zgodnie z dołączoną Instrukcją.

 

 

Dokumenty powiązane

Raport bieżący dot. rejestracji połączenia spółek

Plan połączenia 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl