Aktualności

Komunikat dotyczący DON

 

Szanowni Państwo,

W związku z informacją przekazaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) odnośnie poziomu Deoksynivalenolu (DON) wykraczającego poza wartość dopuszczalną zdefiniowaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, spółka Makarony Polskie SA wyjaśnia, że wada dotyczy wyłącznie partii produktu wskazanych w komunikacie GIS dostępnym tutaj.

Wprowadzenie do obrotu makaronu z przekroczonym poziomem DON jest konsekwencją wykorzystania do produkcji wadliwej mąki dostarczonej przez polskie przedsiębiorstwo młynarskie, które dołączyło do dostawy stosowne świadectwo jakości, jak również zagwarantowało zgodność towaru z umową, wprowadzając tym samym naszą firmę w błąd. Z wadliwego surowca wyprodukowano niewielką partię makaronu na przełomie marca i kwietnia 2021 r.

Obecnie Spółka, w ścisłej współpracy z państwowymi służbami sanitarnymi i swoimi odbiorcami, prowadzi intensywne działania mające na celu jak najszybsze wycofanie wszystkich wadliwych produktów ze sprzedaży tj. z półek sklepowych i/lub z magazynów sklepów i hurtowni.

Postępowanie wyjaśniające przeprowadzone w związku ze stwierdzeniem przekroczonego poziomu DON we wskazanych wyżej partiach makaronów wykazało, że Spółka w trakcie procesu produkcyjnego i magazynowania produktu dochowała należytej staranności. Prawidłowo zatem dokonała kwalifikacji dostawcy mąki, wytworzyła i składowała produkt zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi i w odpowiednim reżimie sanitarnym.

Niezależnie od powyższego, w ramach działań prewencyjnych, we współpracy z państwowymi służbami sanitarnymi, Spółka dokonała ponownej analizy planu badań okresowych surowców oraz podjęła czynności mające na celu zapobieżenie wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Jednocześnie wszystkich konsumentów, którzy podejrzewają, że mogli spożyć wadliwy makaron uspokajamy, że w przypadku incydentalnego spożycia produktu z przekroczonym poziomem DON, nie zachodzi realne niebezpieczeństwo wyrządzenia konsumentowi szkody w postaci rozstroju zdrowia.

 

Konsumenci, którzy są w posiadaniu wadliwych produktów z zakwestionowanych partii proszeni są o postępowanie zgodnie z wytycznymi GIS (tutaj), a w przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszeni są o kontakt ze Spółką drogą email: wycofanie.makarony@makarony.pl

 

Pobierz Komunikat (PDF) 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl