Aktualności

Konkurs "PASTA ART"

 

Konkurs plastyczny dla uczniów i studentów szkół plastycznych „Pasta Art”

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pasta Art” skierowany jest do uczniów i studentów szkół plastycznych, a jego organizatorem jest spółka Makarony Polskie Spółka Akcyjna, z  siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15A, 35- 082 Rzeszów.

 

ZADANIE KONKURSOWE:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu oryginalnej, specjalnie na potrzeby Konkursu Pracy z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia a także techniki mieszane i własne) związanej z tematem makaronu,  z zastrzeżeniem, iż:

  • Praca konkursowa powinna przedstawiać i promować makaron w sposób zaskakujący, ograniczony jedynie wyobraźnią uczestnika,
  • motyw makaronu powinien stanowić przewodni, dominujący punkt Pracy konkursowej,


TECHNIKA: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia a także techniki mieszane i własne


FORMAT PRAC: malarstwo, rysunek - nieprzekraczający formatu 100x70 cm; grafika – w formatach JPG, PDF, PNG o rozdzielczości bitmap: 320dpi, kolorystyka: CMYK

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC do organizatora: 6 czerwca 2024

(W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej za datę dostarczenia Pracy konkursowej uznaje się datę i godzinę wpływu do Organizatora).

Przesyłkę zawierającą Pracę konkursową wraz z kompletem dokumentów, należy opatrzyć dopiskiem:

Zgłoszenie konkursowe – Konkurs Pasta Art i dostarczyć w terminie do dnia 6 czerwca 2024 roku:

  • osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres siedziby Organizatora: Makarony Polskie SA, ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów,
  • przesłać mailowo lub poprzez serwisy do przesyłania plików (np. WeTransfer) na adres e-mail Organizatora: konkurs_art@makarony.pl.

W przypadku Pracy konkursowej dostarczanej osobiście, pocztą lub kurierem, Praca konkursowa, która zostanie wykonana w formie plików graficznych winna zostać nagrana na trwałym nośniku pamięci umożliwiającym jego eksploatację w komputerze (płyta cd, pendrive).

Koszty przygotowania i doręczenia Organizatorowi Pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy

  • w przypadku osób pełnoletnich - Załącznik nr 1,
  • w przypadku osób niepełnoletnich - Załącznik nr 2.

 

NAGRODA:

Nagrodą w Konkursie jest jedna nagroda finansowa w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) netto

Istnieje możliwość ufundowania dodatkowych wyróżnień:

  • nagroda finansowa II stopnia w wysokości 1500 zł netto,
  • nagroda finansowa III stopnia w wysokości 1000 zł netto, 
  • wyróżnienie.

 

WYNIKU KONKURSU:

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 czerwca 2024 roku za pośrednictwem publicznego profilu Organizatora https://www.facebook.com/MakaronyPolskieSA w serwisie społecznościowym Facebook.

Informacja o wynikach Konkursu zostanie udostępniona dodatkowo za pośrednictwem:


REGULAMIN I NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

Wszelkich informacji o konkursie udziela:

 

Biuro Zarządu spółki Makarony Polskie SA

ul. Podkarpacka 15 A

35-082 Rzeszów

Tel: 17 857 05 60, 17 875 30 15

 

 

Regulamin konkursu (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załacznik nr 2(PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl