Aktualności

Raport okresowy za I półrocze 2021 roku

 

W dniu 29 września 2021 roku Spółka opublikowała Skrócony skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2021 roku.

Grupa Makarony Polskie osiągnęła w tym okresie całkowite przychody ze sprzedaży na poziomie 82 mln zł, zysk netto na poziomie 3,3 mln zł, zaś EBITDA osiągnęła poziom 8,6 mln zł. Zysk netto przypadający na jedna akcję ukształtował się na poziomie 0,36 zł vs. 0,43 zł w I półroczu 2020 roku, a wartość księgowa jednej akcji wyniosła 9,57 zł vs. 9,08 zł na koniec 2020 roku. 

Wyniki I półrocza 2021 roku są dobre. Szacujemy, że wyniki całego 2021 roku ukształtują się na poziomie zbliżonym do tego z 2019 roku. Dopiero rok 2022 pokaże w pełni efekt zmian zachodzących w Grupie, a także planowanej akwizycji, co przełoży się wartość dodaną dla akcjonariuszy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią sprawozdania.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl