Aktualności

Spółka Makarony Polskie SA zawarła umowy handlowe z dostawcami surowca.Spółka Makarony Polskie SA zawarła umowy o współpracy handlowej z dostawcami surowca: Polskie Młyny SA, PZZ Kraków, PHU Agro Sp. z o.o., MCG.

Przedmiotem kontraktów są dostawy mąki do zakładów produkcyjnych Makarony Polskie SA. Umowy określają ramową wielkość dostaw i stałe ceny zakupu w okresie od 6 miesięcy do 1 roku, precyzują także tryb ustalania wielkości dostaw i stałych cen zakupu na kolejne okresy. 

Zawarcie ww. umów jest zgodne z polityką Spółki odnośnie zabezpieczenia dostaw surowca po stałych cenach na realizację kontraktów zawartych z odbiorcami produkowanych wyrobów oraz zapewnienia Spółce dostępu do surowca w relatywnie niskiej i stałej cenie przez dłuższy okres czasu, co jest szczególnie istotne w kontekście obecnej, niestabilnej sytuacji na rynku surowcowym.

Więcej w raportach bieżących Spółki: https://www.makarony.pl/strefa-inwestora/raporty.html
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl