Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ ROCZNEJ KAMPANII PROMOCYJNO ? INFORMACYJNEJ NA RYNKU POLSKIM PT. ?JAKOŚĆ NATURY?

Konsorcjum w składzie Makarony Polskie S.A.; Stoczek Natura Sp z o. oraz Mirosław Angielczyk Dary Natury zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje, a następnie wdroży kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą produktów:

-         MAKARON ORKISZOWY

-         MAKARON RAZOWY

-         MAKARON 5-JAJECZNY

-         FLAKI PO ZAMOJSKU ZE STOCZKA

-         GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM ZE STOCZKA

-         OLEJE TŁOCZONE NA ZIMNO - ŻYWNOŚĆ NASZYCH PRZODKÓW

-         EKOLOGICZNE HERBATKI ZIOŁOWE

-         EKOLOGICZNE PODLASKIE PRZYPRAWY

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów:

  1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe
  2. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337);
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

oraz ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) art. 701 – 705.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
MAKARONY POLSKIE SA
UL. PIŁSUDSKIEGO 180
05-091 ZĄBKI

 

Ostateczny termin składania ofert programów upływa w dniu 17 października 2016 r. o godz. 11.00. Decyduje data wpływu.

 

W przypadku pytań należy się kontaktować z Panią Katarzyną Siejko.

e-mail: k.siejko@stoczek.com.pl .

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): wzór formularza oferty, założenia strategiczne dla programu, wzór opisu oferty, wzór Istotnych Postanowień Umowy (IPU). 

undefined06102016_SIWZ_Makarony_Stoczek_DaryNatury_scalony.pdf (PDF)
undefinedZałącznik 4 Opis planowanej operacji (dodatkowe instrukcje ARR).pdf (PDF)
 undefined Załącznik 2.docx (WORD)
 Znalezione obrazy dla zapytania logo excel 
Załącznik 4 Opis planowanej operacji.xlsx (EXCEL)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl