Aktualności

Zapytanie ofertowe

Makarony Polskie Spółka Akcyjna rozpoczęła postępowanie ofertowe w zakresie realizacji działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie Makarony Polskie Spółka Akcyjna, w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Rozwój firmy Makarony Polskie Spółka Akcyjna poprzez aktywizację działalności eksportowej – Etap I” oraz opracowanie dokumentu Model Biznesowy internacjonalizacji zgodnie ze Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP I Etap”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

undefined Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA Internacjonalizacja 1.2. MŚP (PDF)

undefinedZałącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF)

undefinedZałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (PDF)

undefinedZałącznik nr 3 - Standard tworzenia modelu biznesowego internacjonalizacji (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl