Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 01/POIR/CBR/2018

 

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na  roboty budowlane związane z budową budynku węzła mącznego oraz budową chłodni na dodatki płynne w ramach utworzenia CBR Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA w związku z realizacją projektu  pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” nr. POIR.02.01.00-00-0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Załączniki:

undefined Zapytanie ofertowe Makarony Polskie nr 01/POIR/CBR/2018 (PDF)

Załączniki do zapytania:

undefined Zał. nr 1 – Formularz oferty (WORD)

undefined Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (WORD)

undefined Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań (WORD)

undefined Zał. nr 4 – Wykaz doświadczenia (WORD)

undefined Zał. nr 5 – Wykaz osób (WORD)

undefined Zał. nr 6 – Projekt umowy (PDF)

- Projekt budowalny, projekty wykonawcze oraz przedmiary robót – dostępne w siedzibie Spółki bądź na serwerze FTP Makarony Polskie – dane do logowania w pkt.1 ppkt. 3 zapytania ofertowego.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl