Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 03/POIR/CBR/2018

 

Informujemy, iż w dniu 24.08.2018 r. umieściliśmy sprostowanie do zapytania ofertowego nr 03/POIR/CBR/2018 w związku ze zidentyfikowaną omyłką pisarską w treści Zapytania ofertowego w pkt.VI, pkt. 6 i W pkt.. XIII, ppkt. 1.

Treść zmian znajduje się dokumencie Zapytanie ofertowe Makarony Polskie nr 03/POIR/CBR/2018 – SPROSTOWANIE

 

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, nadzór nad montażem i uruchomienie kompletnej linii półprzemysłowej w związku z realizacją projektu  pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” nr. POIR.02.01.00-00-0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Załączniki:

undefined Zapytanie ofertowe Makarony Polskie nr 03/POIR/CBR/2018 (PDF)

undefined Zapytanie ofertowe Makarony Polskie nr 03/POIR/CBR/2018 SPROSTOWANIE (PDF)

Załączniki do zapytania:

undefined Zał. nr 1 – Formularz oferty (WORD)

undefined Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (WORD)

undefined Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań (WORD)

undefined Zał. nr 4 – Wykaz doświadczenia (WORD)

undefined Zał. nr 5 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl