Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 06/RPOWP/2018

 

Informujemy, iż w dniu 30.07.2018 r. umieściliśmy sprostowanie do zapytania ofertowego nr 06/RPOWP/2018 w związku ze zidentyfikowaną omyłką pisarską w treści Zapytania ofertowego w pkt. VI Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, ppkt. 3.

Treść zmian znajduje się dokumencie Zapytanie ofertowe – po sprostowaniu.

 

W związku z powyższym czas dostarczania ofert ulega wydłużeniu do dnia 06.08.2018 r.

 

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie wagi wielogłowicowej w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA nr. RPPK.01.04.01-18-0497/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

 

Załączniki:

undefined Zapytanie ofertowe Makarony Polskie nr nr 06/RPOWP/2018 - po sprostowaniu (PDF)

undefined Zapytanie ofertowe Makarony Polskie nr nr 06/RPOWP/2018 (PDF)

Załączniki do zapytania:

undefined Zał. nr 1 – Formularz oferty (WORD)

undefined Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (WORD)

undefined Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań (WORD)

undefined Zał. nr 4 – Wykaz doświadczenia (WORD)

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl