Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 20/RPOWP/2018

 

Informujemy, iż w związku z zapytaniami Oferentów Zamawiający Makarony Polskie SA wprowadza uszczegółowienie w parametrach technicznych, których treść znajduje się w dokumencie „INFORMACJA O ZMIANIE-dot. zapytania 20 RPOWP 2018” oraz w zapytaniu ofertowym.

 

W związku uszczegółowieniem parametrów termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 22.01.2019 r.

 

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym dostawę, montaż i uruchomienie systemu dozowania dodatków płynnych, w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA nr. RPPK.01.04.01-18-0497/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

 

Załączniki:

undefinedZapytanie ofertowe Makarony Polskie nr 20/RPOWP/2018 (PDF)

undefinedZapytanie ofertowe Makarony Polskie nr 20/RPOWP/2018 - SPROSTOWANIE (PDF)

undefinedInformacja o zmianie do Zapytania ofertowego Makarony Polskie nr 20/RPOWP/2018 (PDF)

 

Załączniki do zapytania:

undefined Zał. nr 1 – Formularz oferty (WORD)

undefined Zał. nr 1 – Formularz oferty -SPROSTOWANIE (WORD)

undefined Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (WORD)

undefined Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań (WORD)

undefined Zał. nr 4 – Wykaz doświadczenia (WORD)

undefined Zał. nr 5 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (WORD)

undefinedPytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego Makarony Polskie nr 20/RPOWP/2018 (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl