Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 21/POIR/CBR/2020

 

Spółka Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie miksera planetarnego, w związku z realizacją projektu pt. "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA" NR poir.02.01.00-00-0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2 Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie Inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Załączniki:

undefinedZapytanie ofertowe Makarony Polskie nr 21/POIR/CBR/2020

 

Załączniki do zapytania:

undefined Zał. nr 1 – Formularz oferty

undefined Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

undefined Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

undefined Zał. nr 4 – Wykaz doświadczenia

undefined Zał. nr 5 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl