O firmie

Wybierz Projekt UE


Rozwój działalności eksportowej firmy "Makarony Polskie S.A." w ramach POIG, poddziałanie 6.5.2

 


Rozwój działalności eksportowej firmy "Makarony Polskie S.A." w ramach POIG, poddziałanie 6.5.2

Termin realizacji: 22.05.2013 - 30.05.2015

Kwota wydatków kwalifkujących sie do objęcia pomocą 877.862,42PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych - 75%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka.                                                             

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl