O firmie

Troska i odpowiedzialność za środowisko naturalne 

Od początku swojego istnienia Spółka konsekwentnie stara się minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne w każdym obszarze swojej działalności poszukując najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań.

Poprzez ciągłe udoskonalanie procesów produkcyjnych, stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych i wydajnych linii technologicznych, dbałość o należyty stan maszyn i urządzeń, planowanie produkcji zapewniające wykorzystanie maksymalnych zdolności produkcyjnych, a także podnoszenie świadomości personelu poprzez szkolenia, nieustannie dążymy do ograniczania zużywania wody i energii, a także do minimalizowania ilości powstających ścieków oraz odpadów. Odpady wytworzone w procesie produkcji są segregowane i poddawane procesowi recyklingu.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl