O firmie

Wybierz Projekt UE


Nowy wzór dla przedsiębiorstwa

 

               

 

Tytuł projektu: „Nowy wzór dla przedsiębiorstwa”

 

Okres realizacji projektu: 7 stycznia 2020 r. – 30 sierpnia 2020 r.

 

Opis projektu: Projekt obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego mającego na celu ocenę potencjału i potrzeb wzorniczych przedsiębiorstwa, w wyniku którego powstanie strategia wzornicza określająca, jakie działania powinny zostać podjęte dla wzmocnienia pozycji konkurencyjności oraz potencjału Spółki.

Cel projektu: jest zwiększenie umiejętności zarządzania wzornictwem przez Zarząd i kadrę kierowniczą przedsiębiorstwa, poprzez zainicjowanie trwałej współpracy z ekspertami w obszarze rozwoju i wdrażania nowych produktów atrakcyjnych rynkowo oraz trwałe wykorzystywanie wzornictwa w dotychczasowej działalności firmy.

 

Planowane efekty: trwałe zainicjowanie i wykorzystywanie profesjonalnego wzornictwa w działalności firmy, co zaowocuje zwiększeniem pozycji konkurencyjnej firmy, a co za tym idzie wpłynie na wzrost sprzedaży nowych/udoskonalonych produktów, zwiększenie przychodów firmy, pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy Makarony Polskie SA.

 

Wartość projektu: 92 127,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 63 665,00 PLN

Projekt „Nowy wzór dla przedsiębiorstwa” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0086/19-01), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl