O firmie

Wybierz Projekt UE


Finansowanie kapitału obrotowego w spółce Makarony Polskie SA

 

Tytuł projektu: „Finansowanie kapitału obrotowego w spółce Makarony Polskie SA”

 

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r.

 

Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Cel projektu: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

 

Planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

 

Wartość projektu: 355 899,36 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 355 899,36 PLN

Projekt „Finansowanie kapitału obrotowego w spółce Makarony Polskie SA” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-18-0074/20-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl