O firmie

Wybierz Projekt UE


Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA

 

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2020 r.

Opis projektu: Projekt obejmuje realizację inwestycji początkowej, obejmującej roboty budowalne i zakup środków trwałych, dzięki której w strukturze organizacyjnej spółki powstanie CBR Przemysłu Makaronowego (CBRPM). Będą w nim prowadzone stale prace b+r nad innowacyjnymi produktami o cechach prozdrowotnych, które wdrożone zostaną w działalności gospodarczej spółki w postaci nowej linii produktowej. Ponadto CBRPM prowadził będzie prace b+r nad zagadnieniami istotnymi dla całej branży makaronowej.

Cel projektu: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności firmy Makarony Polskie SA poprzez stworzenie warunków do prowadzenia efektywnych prac badawczo-rozwojowych.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu portfolio firmy zostanie rozszerzone o nową linię produktów odznaczających się właściwościami prozdrowotnymi. Wdrożenie tych produktów na rynek spowoduje dywersyfikację dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 18 635 682,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 090 576,78 PLN

Projekt „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” (umowa o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0121/16-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Przemysłu Makaronowego
świadczy usługi badawcze w następujących obszarach:

1. Analizy surowców - m.in. badania amylograficzne, wilgotność, granulacja mąk, liczba opadania, ilość i jakość glutenu itp.
2. Badania dotyczące technologii wytwarzania makaronów np.: badania przemysłowe w technologii tłoczenia i/lub laminowania w zakresie suszenia nisko i/lub wysokotemperaturowego itp.
3. Analizy produktów m.in. badania wilgotności, aktywności wody, zawartość tłuszczu, strat po ugotowaniu, własności teksturometrycznych itp.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl